Home

Teorie obrábění vsb

 1. Teorie obrábění. Cíle předmětu. Studenti budou seznámeni s teorií obrábění. Dále zahrnuje studium tepelných jevů při obrábění, opotřebení břitu obráběcího nástroje, trvanlivosti i životnosti obráběcích nástrojů a Nové směry v progresivním obrábění. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2007 Dostupné na http.
 2. Laboratoř teorie a technologie obrábění (HA301) je specializována převážně na výuku předmětů: Technologie obrábění, Obrábění, Teorie a technologie obrábění a Experimentální metody v obrábění.Cílem je prezentovat studentům informace, znalosti a zkušenosti v oblasti znalosti v oblastech jednotlivých technologiích obrábění (soustružení, frézování, vrtání.
 3. ÚVOD DO TEORIE OBRÁBĚNÍ 3 Tvorba a tvarování třísky. doc. Ing. Robert ČEP, Ph.D. Ing. et Ing. Mgr. Jana PETRŮ, Ph.D. Ostrava 2013 při obrábění tvrdých a tvárných materiálů. Při její tvorbě dochází k odstřižení jednotlivých částic, dobře patrných na vnějším povrchu třísky..
 4. Při obrábění vzniká velké množství tepla, které se vyvíjí na ploše hřbetu a čela nástroje. Tepelná zatížení značně namáhají materiál břitu nástroje a v některých případech (např. při frézování) vytváří dynamický faktor, a to v okamžiku, kdy jeden břit z materiálu vystupuje a jiný do něj naopak vniká
 5. Současná teorie obrábění (Brychta, Sadílek) 3. Progresivní metody v třískovém obrábění (Brychta, Nováková) Názvy a rozsahy skupin otázek (konkrétní obsah je uveden vždy u každé kapitoly) 1. Nové trendy v technologii obrábění 1.1 Vybrané pojmy a definice třískového obrábění.
 6. TEORIE OBRÁBĚNÍ 1. Základní pojmy (obrobek,řezný nástroj,roviny a úhly) 2. Kinematika obrábění 3. Nástrojové materiály 4. Mechanika tvoření třísky 5. Druhy třísek 6. Objemový součinitel třísky 7. Tvoření nárůstku a jeho vliv na obrábění 8. Zpevňování obrobené plochy a zbytková pnutí po obrábění 9
 7. Teorie obvod $ I Pro předmět Teorie obvodů I zimního semestru studijního programu Elektrotechnika a studijního programu Mechatronika jste obdrţeli studijní balík obsahující integrované skriptum pro distanční studium obsahující i pokyny ke studiu CD-ROM s doplňkovými animacemi vybraných částí kapito

Laboratoř teorie a technologie obrábění - Fakulta strojní

Teorie obvodů I . Jaromír Kijonka a kolektiv . Studijní text [pdf] 1.MODELY PERIODICKÉ VELIČINY. Doplňující videa. 1_A Prezentace v češtině [wmv] 1_B Presentation in English [wmv] 1.1 Analogový osciloskop [wmv] 1.2 Digitální osciloskop [wmv] 1.3 Ampérmetr [wmv] 1.4 Voltmetr [wmv] 1.5 Stejnosměrný zdroj [wmv] 1.6 Kondenzátor 1. Spojování materiálů a obrábění: navazující magisterské: čeština: 636-3015/02: Spojování materiálů a obrábění: navazující magisterské: angličtina: 636-3015/03: Spojování materiálů a obrábění: navazující magisterské: čeština: 636-3015/04: Spojování materiálů a obrábění: navazující magisterské.

doc. Ing. Robert ČEP, Ph.D. - vsb.c

Teorie technologických procesů Pro pedmřět Teorie technologických procesů v letním semestru 2. ročníku pro obory studijních programů Metalurgické inženýrství, Procesní inženýrství, Materiálové inženýrství a pro předmět Teorie technologických procesů v letním semestru 1.ročníku pro obor 619 - Katedra fyzikální chemie a teorie technologických procesů 346 - Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie 347 - Katedra částí a mechanismů strojů libuse.wolfova@vsb.cz +420 597 32 5 353: MÍSTNOSTI. Archív,spisová služb

Marek Sadílek - vsb

práce. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2014. 37 s., Vedoucí práce: Trefil, A. Bakalářská práce se zabývá racionalizaci výroby hlavních hřídelí větrných elektráren o výkonu 3.6MW. V úvodní þásti této práce je vysvětlena teorie obrábění. Dále je popsá Vyhledávání kontaktů na pracovníky. 9000 - Úsek rektora 900 - Zúčtovací středisko pro rektorát 9001 - Centrum energetických a environmentálních technologi Mimo uvedené značky se u závitů používá dalšího označení, a to: a- pro vyjádření vůle mezi vrcholy závitu šroubu a matice,. Ψ- pro označení úhlu stoupání, který se vesměs měří na středním průměru D0,. Vývoj závitových soustav. Vzrůstající spotřeba šroubů při rozvoji strojírenství a dopravy vyvolala potřebu jakéhosi závitového systému, který by. o projev autorova zapomínání věcí, které při studiu teorie čísel mohou dělat i snaživému studentovi problémy. Další možností je také překlep přehlédnutý při korekturách, i v tomto případě Vás prosím o zaslání upozornění na pa-vel.jahoda@vsb.cz. Ostrava10.8.2010 Autor:) ii

346-0501/01 - Teorie obrábění (TO) - edison

Docent Marek Sadílek z katedry obrábění, montáže a strojírenské metrologie přednesl před Vědeckou radou VŠB-TUO svou inaugurační přednášku. Úspěšně. Stane se tak brzy profesorem. Studuje obor Teorie konstrukcí. Ve svém volném čase se... Přečíst článek. GIS Ostrava 2018. 9. 4. 2018 které se při obrábění kapalinovým paprskem vyskytují, byly popsány rozhodující změny v materiálu a vybrány určující parametry regulace. Tyto poznatky byly využity k návrhu struktury programu určeného pro řízení obrábění skleněných a horninových prvků, zejména nerotačních Teorie dopravních strojů: Popisuje dopravní komplexy při různých strojírenských operacích jako jsou obrábění, lisování, tváření, svařování, montáž, tepelné zpracování apod. Rozebírá ekonomické aspekty i nezbytný informační tok Teorie obrábění je založena především na experimentech. V období masivního používání počítačů pro matematické modelování a možností provedení rozsáhlých a podrobných experimentů by bylo pro technologii užitečné využívat matematický aparát pro stanovení optimálních pracovních podmínek. homel.vsb.cz [5.

E-learn, VŠB TU, FEI - katedra informatiky.\ Operační program Rozvoj lidských zdrojů Projekt je spolufinancován z prostředků ESF a státního rozpočtu Č Metoda obrábění Teorie obrábění, Průvodce tvorbou třísky, Technická univerzita v Liberci, 2004 [3] Hinterleitner, F.: Kvantová gravitace, kvantový prostor, Vesmír, 1998, č.10 [4] homel.vsb.cz [5] Hutní projekt Diagram Fe - Fe3 C, Fe - C , číslo výkresu 01 - 08002 346 - Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie Fakulta strojní VŠ - Technická univerzita Ostrava 17. listopadu 2172/15 708 00 Ostrava - Poruba IČ 61989100 DIČ 61989100 doc. Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D. vedoucí katedry jana.petru@vsb.cz +420 597 324 391 +420 608 919 71 Teorie obrábění. Mapa webu. obrobitelnosti berte jako rovnici závislosti T-vc etalonu: T = 9 484 531,56(vc)-2,45. výukové podklady na lms.vsb.cz. 23.3. test E322 13.30 Hlavní myšlenkou článku je teorie plastické deformace kovových struktur a termodynamika kovů. Následně jsou shrnuty tyto teorie a vyvozeny praktické důsledky na vývin tepla při obrábění.In articles are described basic factor that spawn and affect development of heat at metal cutting

VYSOCE PŘESNÉ TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ prof. Ing. Bohumil BUMBÁLEK, CSc. 1 1Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Technická 2896/2, 616 69 Brn Aktuální ověřené informace: adresa, telefon a e-mail Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie Fakulty strojní, Ostrava, Poruba. Telefon: 597 324.

Kód článku: 160658 Vyšlo v MM : 2016 / 6, 08.06.2016 v rubrice Trendy / Obrábění, Strana 72 Úvahy o stanovení obrobitelnosti materiálu - II. část. V minulém vydání jsme započali cestu našich úvah k technologii obrábění, metodě rozrušování materiálu coby disciplíně zabývající se odolností materiálu proti porušení Přípustná únavová trhlina - teorie. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008, 8(1), s. 103-110. ISSN 1213-1962

Import 23/08/2017Bakalářská práce se zabývá racionalizací stávající technologie obrábění s využitím CNC obráběcích strojů. Práce je zaměřena na racionalizaci výroby otvoru dané součásti. V úvodu je zpracována základní teorie obrábění a nástrojových materiálů Základy teorie třískového obrábění Obrábění je technologický proces, při němž vytváříme součásti požadovaného tvaru, rozměrů, jakosti povrchu a druhu spojení odebíráním nebo oddělováním částic materiálu pochody fyzikálními ( např. mechanickými, tepelnými, elektronickými ) a chemickými, popř. jejich. číslo 1 - Strojírenská technologi Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for

Souhrn - 346-5002/01 Teorie obrábění (2019/2020 ZS

Předměty - Fakulta strojní - VŠB-TUO - vsb

 1. BENEŠ, P. a kol. Automatizace a automatizační technika 3, Prostředky automatizační techniky. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-248-3
 2. This paper deals with the assessment of the procedural gases progressive cooling methods and cooling by procedural liquids at turning technology on the final workpiece surface quality. Turning by using liquefied CO2, liquefied nitrogen and sub..
 3. Skripta VSCHT, VSB a UO Mechanika tekutin, Základy teorie obrábění, Elektrická měření neelektrických veličin, Přenos tepla a hmoty, Technická měření, fyzika polovodičů, Matematické modelování v aerodynamice, dále knihy Laboratorní metody v technologii vody.

Struktura. Obrábění a zpracování kovů. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevenc Researcher and University Teacher at VSB Technical University of Ostrava docent, odborný asistent Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava 2003 Obrábění, Teorie obrábění, Technologie obrábění, předměty vyučované v angličtině: Machining, CAM systems in Machining, Unconventional methods of Machining.. Určitě má smysl jednotlivé motocykly podle potřeby renovovat. Sbírka tak získá na hodnotě, ale také nabídne studentům možnost ověřit si v praxi teorie z oblasti restaurátorství, řekl náměstek hejtmana pro cestovní ruch a regionální rozvoj Jan Krkoška

Skripta VSCHT, VSB a UO - směs - kus za 50 Kč - [19.10. 2020] Prodám skripta , i jednotlivě: Technologie anorganických pojiv I, část 2 - Škvára ( vscht ) Anorganická chemie kovů - Jursík ( vscht ) Úvod do studia matematiky na vscht Toxikologie a bezpečnost práce v chemii Pravděpodobnost a statistika - Jaroš ( vscht ) Úlohy z. Technologie obrábění Studijní/vzdělávací materiál Vysokoškolské vzdělávání - strojírenství a strojírenská výroba; Úvod do teorie obrábění Studijní/vzdělávací materiál Vysokoškolské vzdělávání - strojírenství a strojírenská výroba; Technologie obrábění v příkladech Studijní/vzdělávací materiá BC - Teorie a systémy řízení BD - Teorie informace BE - Teoretická fyzika BF - Elementární částice a fyzika vysokých energií BG - Jaderná, atomová a molekulová fyzika, urychlovače BH - Optika, masery a lasery BI - Akustika a kmity BJ - Termodynamika BK - Mechanika tekutin BL - Fyzika plasmatu a výboje v plynec

Vypracované otázky 89 s. / 1. roč. / pdf. 1. Plány jakosti, účel použití. Doporučený obsah plánů jakosti podle ČSN ISO 10005:2006Plán jakosti = dokument, v němž je specifikováno, které postupy a procesy a související zdroje budou použity ke splnění požadavků na specifický projekt, produkt nebo proces (tzv. specifický případ), kdo je použije a kdy se použijíČSN. znázorněni sítí, vyvinula se teorie Petriho sítě (PS). PS jsou druhem grafu, kterým můžeme znázornit procesy paralelně a asynchronně, kterými můžeme znázornit složení a činnost systému. Petriho síť je bichromatický (skládající se ze dvou typů složek) orientovaný graf určený pětici (P, t, F, B, M.), kd Přípustná únavová trhlina - teorie. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008, 8(1), p. 103-110. ISSN 1213-1962 The study aim was discussion on the steel construction production with regard to quality problems and its analysis by using value engineering Obrábění můžeme rozdělit na několik technologií, přičemž frézování a soustružení patří k nejpoužívanějším. Povrch obrobku vzniklý těmito metodami je ovlivňovaný soustavou stroj, nástroj, obrobek a přípravek. Pro realizaci obrábění je třeba, aby na obrobek silově působil nástroj

VŠB-TU Ostrava; SKLAD SKRIPT - vsb

 1. Teorie technické diagnostikyzákladní pojmy, rozdělení, průběh procesu opotřebení a poškození, diagnóza (detekce, lokalizace, specifikace, predikce).Pomocí technické diagnostiky, která má na starosti inspekční a revizní činnost, můžeme rozhodnout o včasné nutnosti a rozsahu opravy, patří k nástrojům a prostředkům.
 2. 1994.95180.23538000.00000.4942 Jihomoravský kraj Brno-město Brno T 95180 Vojenská akademie v Brně VSM 1994 95180 Fakulta vojenskotechnická - druhů vojsk 23538 tankový a automobilní 00000 tankový a automobilní 2000.95110.00000000.B2306.4942 Jihomoravský kraj Brno-město Brno R 95110 Vojenská akademie v Brně VSB 2000 95110 Fakulta vojenských technologií 00000000 letový provoz.
 3. imální třísky podle Abdelmoneima [40]. Významným bodem stacionárního pásma je bod A, který určuje hloubku, pod kterou nedochází k odřezávání materiálu
 4. 2004.95110.2611V019.P2611.4942 Jihomoravský kraj Brno-město Brno V 95110 Univerzita obrany - Kounicova VSD 2004 95110 Fakulta vojenských technologií 2611V019 speciální komunikační systémy P2611 vojenská technika - elektrotechnická 1993.95110.36388000.00000.4942 Jihomoravský kraj Brno-město Brno T 95110 Univerzita obrany - Kounicova.

Teorie obvodů I - person

Gymnázium Hello v Ostravě. Jsme střední škola s posílenou výukou cizích jazyků. Žákům vytváříme nadstandardní vzdělávací a volnočasový program, podnětné a pohodové školní prostředí s prostorem pro tvořivost a individualitu. Nadšení učitelé a rodilí mluvčí. Individuální přístup a rodinná atmosféra Název nabídky Popis nabídky Kdo nabídku poskytuje Kontakt a další informace FIRMY Pořadatelé: SCHOLA SERVIS Prostějov; Olomoucký kraj; Úřad práce ČR, krajská pobočka v Olomouci; SŠP Olomouc, Rooseveltova 7 Teorie nauky o materiálech (60 hod.) Teorie tváření kovů (60 hod.) Pro potřeby zkvalitnění nabídky dalšího vzdělávání v oboru hutnictví vytvoříme 2 studijní opory ke 2 modulům vzdělávacího programu Hutnictví

Předměty garantované katedrou - vsb

nav.mgr.: Veřejná správa, CŽV: placené studium (50 tis./rok) - Veřejná správa, Právní vztahy k nemovitostem, Právo a podnikání, Právo a mezinárodní obchod, Právo a finance, Teorie a praxe přípravného řízení trestního, Vyšší justiční úředník. Úspěšní absolventi CŽV mohou pokračovat v Bc

Telefonní seznam - InNET - VŠB-TU

 1. prof. Ing. Miroslav Mohyla, DrSc. - Alumni VŠB-TU
 2. Telefonní seznam - InNET - VŠB-TUO - vsb
 3. LMS Moodle VŠB-TUO: Všechny kurzy - lms
 4. Katedra obrábění a montáže Agent VSB
 • Hlavní stránka diskuse rakovina slinivky břišní.
 • Brno taize.
 • Multisport karta cena.
 • Plnena pecena paprika.
 • Dámské masivní hodinky.
 • Přístavy v chile.
 • Váha lidské kostry.
 • Balík slámy prodej.
 • Nj transit.
 • Fl studio.
 • Jak vybrat tužku na oči.
 • 128 gb sd karta.
 • Barokní nábytek levně.
 • Písemky z matematiky sš.
 • Jak narazit 5l soudek.
 • Excel přeškrtnutá buňka.
 • 2008 olympics.
 • Leptání skla krizovka.
 • Lékař nový lískovec.
 • Martyho frky.
 • Čím nahradit nové koření.
 • Kmitání mechanického oscilátoru.
 • Nažehlovací růže.
 • Stadiony la liga.
 • Smývatelná barva na vlasy.
 • Taekwondo milovice.
 • Nesvedici ekzem.
 • Scarlet witch actor.
 • Chlupy na hrudi u žen.
 • Přívěsný vozík frýdek místek.
 • Husqvarna 135 nahradni dily.
 • Zmena barvy parket.
 • Neco konci text.
 • Kuřecí guláš apetit.
 • Shelby gt500 67.
 • Rohlík recept.
 • Psi hotel praha.
 • Externí disk 1tb alza.
 • Remy hadley.
 • Hollywood vampires praha 2019.
 • Dior backstage paletka.