Home

§ 79 odst. 2 písm. b) zvz

(3) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na kulturní památky a ustanovení odstavce 2 písm. a), f), j), l), n), o), p), r) a s) se nevztahuje na nemovitosti, které nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci, památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny Nelze tedy vyloučit, že někteří z dodavatelů využijí této možnosti a v případech prokázání technických kritérií dle § 79 odst. 2 písm. a) a b) ZVZ prostřednictvím smlouvy s objednatelem dle § 79 odst. 5 ZZVZ prokáží svou technickou kvalifikaci odkazem na informace uveřejněné v registru smluv. Závě

b) odstavce 2 písm. e) nebo písm. f) bodu 3 nebo odstavce 3 písm. a) se zdravotní stav posuzované osoby posuzuje na základě základního a dalších odborných vyšetření podle § 7 odst. 2 a výpisu ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele. (5) S výjimkou mimořádné prohlídky podle odstavce 2 písm. e) nebo písm. K požadavku na prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona se zadavatel vyjádřil tak, že navrhovatelem uváděný údaj týkající se jeho celkového ročního obratu v oboru přes 69 000 000 Kč žádným způsobem Úřadu nedoložil a dle názoru zadavatele z něj tedy nelze vycházet

§ 79 - Rozhodnutí o umístění stavby : Stavební zákon - 183

 1. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) vztahující se k takové osobě, musí dokument podle odstavce 1 písm.
 2. Je třeba rovněž doplnit, že ZZVZ v § 83 odst. 2 věta druhá nově stanoví, že prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument podle § 83 odst. 1 písm.
 3. Jestliže zadavatel v zadávacím řízení požaduje po dodavatelích prokázání splnění jím vymezené kvalifikace, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) umožňuje, aby dodavatelé prokázali splnění této kvalifikace mj. i prostřednictvím jiné osoby. Úprava této možnosti do určité míry.
 4. (1) Nedoručí-li společník ve lhůtě podle § 175 odst. 2 písm. a) osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. (2) Většina se počítá z celkového počtu hlasů všech společníků. § 17
 5. 2. v rozporu s § 47 odst. 3 písm. b) neohlásí dopravní nehodu policistovi, 3. v rozporu s § 47 odst. 3 písm. f) neprokáže totožnost ostatním účastníkům nehody včetně sdělení údajů o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě, nebo. 4. v rozporu s § 47 odst. 4 písm. c) nedovoleně opustí místo dopravní nehody.
 6. . 2 zakázky, jejichž předmětem byla dodávka. univerzálního traktoru v hodnotě
 7. Dle § 1 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 233/2020 Sb. žák do 25. července 2020 podává přihlášku podle § 4 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb. Dle § 1 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 233/2020 Sb. ředitel školy do 31. července 2020 předá Centru údaje podle § 4 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb. Přihlašování k maturitní.

K některým způsobům prokázání technické kvalifik epravo

předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, musí dokument podle písm. d) odstavce předchozího obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje b) (dále jen dodavatel) a zaměstnavatele uvedeného v § 81 odst. 1 (dále jen odběratel), b) cenu výrobků, služeb nebo realizovaných zakázek bez daně z přidané hodnoty započitatelnou do plnění povinného podílu způsobem uvedeným v § 81 odst. 2 písm. b), c) datum dodání výrobků, služeb nebo realizace zakázek

§ 79 odst. 2 písm. b) ZVZ, tedy že v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení realizoval min. 2 zakázky, jejichž předmětem byla dodávka. univerzálního traktoru v hodnotě min. 2.000.000,-Kč bez DPH/zakázka. a min. 2 zakázky, jejichž předmětem byla dodávka. vyvážecího vleku v hodnotě min. 500.000,- Kč. Výklad § 5 písm. d) zákona č. 435/2004 Sb. Výklad § 5 písm. d) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti; Stanovisko MPSV k § 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Stanovisko MPSV k § 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti; Stanovisko MPSV k § 81 odst. 3 zákona č. 435/200

b) 5 706 000 Kč pro zadavatele podle 1. § 4 odst. 1 písm. a) až c) zákona působícího v oblasti obrany, pokud předmět veřejné zakázky nezahrnuje výrobky uvedené v příloze k tomuto nařízení, 2. § 4 odst. 1 písm. d) a e) zákona, 3. § 4 odst. 2 zákona, nebo 4. § 4 odst. 5 zákona b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b), c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b), d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c), e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve.

akcionáře nemá (§ 68 odst. 3 písm. b) ZVZ); - neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů podléhá dohledové pravomoci úřadu dle § 112odst. 2 písm. b) ZVZ ; toto ustanovení hovoří o zadávání veřejné zakázky, pod které lze podřadit též zadávání veřejné zakázky malého rozsahu mj. právě z důvodu znění § 17 písm. m) a § 18 odst. 5 ZVZ, jež jsou zařazeny v části prvé zákona (Obecná ustanovení) 2. 2017 jsou námitkami ve smyslu § 241 odst. 2 písm. c) zákona, jak Úřad konstatoval výše. Rozhodnutí zadavatele o těchto námitkách je tak nutno posuzovat rovněž v kontextu zákona. 116. Úřad konstatuje, že stěžovatel (navrhovatel) podal námitky dle zákona č. 134/2016 Sb. Jimi zpochybňoval postup zadavatele po 1. 10

79/2013 Sb. Vyhláška o pracovnělékařských službách a ..

Toto výběrové řízení lze uplatnit pro veřejného zadavatele dle § 2 odst. 2 písm. b) a c) např. státní příspěvková organizace, územně samosprávný celek, příspěvková organizace, jiná právnická osoba, města, obce: Dodávky a služby s předpokládanou hodnotou od 2.000.000,- do 5.244.000,- Kč bez DP SÚKL zajišťuje, aby v ČR byla dostupná pouze kvalitní, účinná a bezpečná humánní léčiva, a aby byly používány pouze bezpečné a funkční zdravotnické prostředky

stěžovatel b) v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) a odst. 3 písm. b) ZVZ o tom, že se zadávací řízení ruší [dále také jen první rozhodnutí stěžovatele b)]. Proti tomu podala společnost GTS Czech s.r.o. (v důsledku realizace fúze sloučením došlo k zániku společnosti GTS Czech s.r.o s ustanovením § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ, jelikož zakázka může být splněna z technických důvodů pouze určitých dodavatelem. 2) Toto zadávací řízení navazuje na podlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem HTS s.r.o. podporuje rozvoj zaměstnanců zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle §§ 25 a. sociální služby (k § 79 odst. 1 písm. b) zákona o sociálních službách) Příloha č. 2 - Doklady požadované při ukončení jednotlivých stupňů vzdělání Příloha č. 3 - Přehled druhů sociálních služeb, jejich cílových skupin dle ustanoven

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Sbírky rozhodnut

 1. Ustanovení § 21 odst. 4 písm. c) zákona o DPH stanoví, že v případě služby, která je poskytovaná v přímé souvislosti s nájmem nemovité věci a která byla v souvislosti s tímto nájmem přijata, nejedná-li se o službu podle odst. 4 písm. b) zákona o DPH, se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem zjištění.
 2. • a) stavební záměry uvedené v §79 odst.2, • b) terénní úpravy uvedené v §80 odst.3 písm.a) nebo úpravy pozemků uvedené v §80 odst.3 písm.e), • c) udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požárn
 3. Příslušná dokumentace podle §44 ZVZ, odst. 4a resp. vyhl. 230/2012, §1, odst. 3 je v rozsahu DPS, ale nemusí být zpracována AO. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr podle §44 ZVZ, odst. 4b, resp. vyhl. 230/2012 Sb. §3-7 Rozsah výkonů AD nebo dokumentace není popsán Rozsah dokumentace není popsá
 4. 71/2020 Zmírnění křivd (restituce), Církev (náboženská společnost) Datum: 19.11.2019 · Sbírkové č.: 71/2020 · Sp. zn.: 28 Cdo 2854/2019 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2020 · Strana: 1066 · Vztah k předpisu: 428/2012 Sb.: §7 odst.1 písm.a); 428/2012 Sb.: §7 odst.1 písm.b); JUD230204CZ Pl. ÚS 10/13 - 1; JUD357788CZ.
 5. (3) V případech podle § 68 písm. a) až c), § 71 odst. 1 písm. b) a e) a § 72 odst. 2 a 3 se doklad o osvobození od daně nevystavuje. (4) Při dopravě lihu podle § 79 odst. 1 písm. d) se údaje uváděné v dokladu o osvobození od daně podle § 6 odst. 2 písm. a) a b) shodují § 76 Daňové přiznání k dani z lihu a splatnost.
 6. odst. 1, § 79 odst. 1 ZVZ), což vedlo, což vedlo k použití nezákonných kvalifikačních předpokladů nebo hodnotících kritérii (zejména při porušení § 50 odst. 3 a 4, § 56 odst. 5 a § 78 odst. 4 ZVZ). 25 % Oprava může být snížen na 10 % nebo 5 % podle závažnosti porušení Při hodnocení nabídek byl
 7. a) až f), § 281 odst. 5, § 288 až 299, § 308 odst. 1 v úvodní části ustanovení a písmeno b), § 309 odst. 4 a 5, § 309a, § 316 odst. 4 spočívající ve slovech Zaměstnavatel nesmí vyžadovat od zaměstnance informace zejména o a písm. a), c), d), e), g) a h) a dále ve slovech to neplatí, jestliže je pro to dán.

1. Písemnou zprávu podle § 85 odst. 4 ZVZ Písemnou zprávu zadavatel uveřejní na profilu zadavatele nejpozději do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení 2. Smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků podle § 147a odst. 1 písm. a) ZVZ podle § 4 odst. 1 písm. d) a e) ZVZ (§ 2 odst. 7 ZVZ) a zadává-li ve řejnou zakázku sdružení zadavatel ů a alespo ň jeden ú častník sdružení zadavatel ů je zahra-ni ční osobou se sídlem v členském stát ě Evroé unie, mohou se ú častníci sdružení dohodnout, že rozhodn 2020 METODIKA k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění AGROENVIRONMENTÁLNĚ-KLIMATICKÝCH opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb. (1) Přestupky podle § 49 odst. 1 písm. b) a d) a přestupky podle § 125c odst. 1 písm. h) zákona o silničním provozu a § 50 spáchané mezi blízkými osobami, jakož i přestupky podle § 49 odst. 1 písm. a) se projednávají jen na návrh postižené osoby, jejího zákonného zástupce nebo opatrovníka (dále jen navrhovatel) V souladu s ust. § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ kritéria technické kvalifikace splñuje dodavatel, který pFedloží zadavateli seznam významných dodávek dodavatelem poskytnutých za poslední 3 roky pied zahájením tohoto zadávacího Fízení s uvedením ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace jejich objednatele

z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci [§ 79 odst. 2 písm. o) stavebního zákona], nebo jde o přístřešek o jednom nadzemním podlaží, který slouží veřejné dopravě, a jiný veřejně přístupný přístřešek do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky [§ 79 odst. 2 písm. r Poplatky za aktivity uvedené v čl. 79 odst. 2 písm. a) a c) jsou stanoveny kombinací čl. 82 odst. 1 písm. a) a čl. 82 odst. 1 písm. b) s tím, že paušální finanční částka se vybírá pouze u těch subjektů, u kterých jsou provedeny zmíněné aktivity. Výše paušální finanční částky je jednotná pro všechny subjekty

Sídlo: Poděbradova 494/2 Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava IČO: 61974757 Zápis v OR: vedený u Krajského soudu Ostrava, oddíl B, vložka číslo 1104 Telefon: + 420 59 740 1111 Fax: + 420 59 740 1095 ID datové schránky: f7mdrpg Bankovní spojení: UniCreditBank, Czech Republic a.s., Číslo účtu: 2105677586/2700 Účastník zadávacího řízení neprokázal technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ. Vzhledem k těmto okolnostem byl vyloučen ze zadávacího řízení. 5. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo dodavatelů, kteří byl

Zvz / Nadlimitní Režim [Část Čtvrtá] / Zadávací Podmínky V

 1. b) bodů 1 a 2 zákona o nemocenském pojištění a podle § 70 odst. 2 písm. f) bodů 1 a 2 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů se rozumí též zařízení určené pro péči o osoby, které jsou závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách
 2. realizaci významných zakázek (§ 59 odst. 5 a 6 ZVZ)2 V případě prokazování kvalifikace postupem subdodavatelem podle § 51 odst. 4 ZVZ nutno uvést identifikační údaje subdodavatele, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci, a název a datum uzavření subdodavatelské smlouvy podle § 51 odst. 4 písm. b) ZVZ
 3. 559/28, Praha 2, PSČ 120 00 256 71 464 256 38 866 2.066,22 9. Identifikační údaje uchazečů, kteří byli ze zadávacího řízení vyloučeni Uchazeč č. 1 - Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00, Praha 8, IČ 000 14 915, a to z důvodu nevyhovění požadavku dle ust. § 71 odst. 8 písm. b ZVZ
 4. V Čl. I. bod 79 se v § 68, odst. 3 písm. c) vypouští slova toto prohlášení se nevztahuje na osoby, jež nabyly účast na osobě uchazeče či osobách uvedených v písm. b) prostřednictvím organizovaného trhu či prostřednictvím mechanismů kolektivního investování a není činěno ve vztahu k těmto osobám

2/2 Po ukončení zadávacího řízení 1. Písemnou zprávu podle § 85 odst. 4 ZVZ Písemnou zprávu zadavatel uveřejní na profilu zadavatele nejpozději do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení. 2. Smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků podle § 147a odst. 1 písm. a) ZVZ 1. V § 17 odst. 4 se slova podle § 35 zrušují. 2. V § 24 odst. 1 písm. t) se slova uplatňuje závazné stanovisko v společném územním a stavebním řízení nahrazují slovy vydává vyjádření. CELEX: 32013R0347 3. V § 31 odst. 1 písmeno b) zní: b) posuzování

Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných o epravo

Úskalí prokazování kvalifikace prostřednictvím jiné osoby

b) platnost lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci vydávaných na základě mimořádné lékařské prohlídky podle § 12 odst. 2 písm. e) nebo písm. f) bodu 3 vyhlášky č. 79/2013 Sb., jejichž platnost skončila v době vyhlášeného nouzového stavu 1896/46, Praha 2 c) § 120 odst I písm. a) ZVZ d) pied zahájením správního iízení 28.5. 2013 19. a) Optimalizace trati Horni Dvoñšté státní hranice — Ceské Budéjovice b) Správa žeIezniEní dopravní testy, státní organizace, ICO 70994234, se sídlem Dláždéná 1003/7, Praha 1 c) § 120 odst I písm_ a) ZVZ Eást veFejné zakázky podle El. 6.2.2 písm. b) zadávací dokumentace k veFejné zakázce, pak odpovéd' zní: Ano, toto je dostate¿ný rozsah oprávnéní k prokázání profesního kvalifika¿ního predpokladu podle ustanovení § 54 písm. b) ZVZ. Ostatné, v El. 6.2.2 písm. 1350/2007 Řízení před soudem: nepřezkoumatelnost soudního rozhodnutí Datum: 27.07.2007 · Sbírkové č.: 1350/2007 · Sp. zn.: 8 Afs 75/2005 - 130 · Typ.

Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., oodpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a Statutu hlavního měst 3 písm. a) bod 1 a podle odstavce 1, nebo 5 dnů lhůtu podle § 39 odst. 2 písm. a) bod 2 (§ 40 odst. 2 ZVZ) -Pokud veřejný zadavatel umožní neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci v plném rozsahu již ode dne uveřejnění oznámení otevřeného řízení nebo užšího řízení na profilu zadavatele. dodavatel splňuje podmínky podle § 79 odst. 2 písm. a) a d) požadavků zadavatele obsažené v čl. 7 odst. 7.5 zadávací dokumentace. Toto své prohlášení dokládá předložením: podle § 79 odst. 2 písm. a) seznamu stavebních prací (minimálně 3 zakázky obdobného charakteru, z nich alespoň 1 v objemu min. 4 mil

nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 - Článek 72, čl. 78 odst. 2 písm. b) a čl. 79 odst. 1 - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č Uchazeč ve smyslu § 56 odst. 2 písm. e) ZVZ předloží seznam členů realizačního týmu, kteří se budou přímo podílet na plnění veřejné zakázky. Seznam členů realizačního týmu předloží uchazeč ve formě čestného prohlášení podle vzoru v příloze F3 zadávací dokumentace, přičemž je lhostejno, zdali osoby. nabídková cena ve smyslu § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ. V souladu s § 81 odst. 1 písm. b) ZVZ byla jako nejvhodnější vybrána nabídka této společnosti, protože se jednalo o nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. Subdodavatelem bude plněna část veřejné zakázky: Zadavateli není známo, že by uchazeč plánoval plnit část.

21/2009 Řízení o dovolání Datum: 07.05.2008 · Sbírkové č.: 21/2009 · Sp. zn.: 8 Tdo 553/2008 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší. b) profesní způsobilosti obdobně podle § 77 odst. 1; c) technické kvalifikace obdobně podle § 79 odst. 2 písm. b), c) a d) ZZVZ. 4.1. Základní způsobilost (Základně) způsobilým není dodavatel, který a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocn Účel stanoviska. Účelem tohoto stanoviska je, v návaznosti na zavedení definice pojmu falšování produktu v § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, blíže vymezit jednotlivé body této definice, zejména pak vymezit postupy, jejichž použití bude. b 2Podzemní stavby do 300 m celkové zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem nebo stavbou podle § 16 odst. 2 písm. d). c 2Stavby do 300 m celkové zastavěné plochy a výšky do 10 m, svýjimkou staveb pro bydlení, a haly do 1 000 m2 celkové zastavěné výšky do 15 m, pokud tyto stavby Příloha č. 5 Seznam stavebních prací dle § 56 odst. 3 písm.a) ZVZ Název akce Cena v Kč bez DPH Doba plnění Stručný popis předmětu, pokud není patrný z osvědčení o řádném plnění veřejné zakázk

90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacíc

 1. b) dokumenty uvedené v § 79 odst. 5 písm. f) až k) a § 80, c) kopii inspekční zprávy o provedené inspekci. (4) Registr v elektronické podobě obsahuje údaje uvedené v § 79 odst. 5 písm. a) až d), identifikační číslo podle § 81 odst. 2 písm. b) a informaci o výsledku provedené inspekce
 2. Ustanovení § 79 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že rozhodnutí o umístění stavby vymezuje stavební pozemek , dále z § 96 odst. 1, který říká, že místo územního rozhodnutí může stavební úřad vydat územní souhlas V neposlední řadě lze k vysvětlení použít § 58 odst. 2 písm.
 3. pracují v těchto směnách, měli právo na zvýhodněnou délku stanovené týdenní pracovní doby dle § 79 odst. 2 písm. b) zákoníku práce. ☑ Změna v ust. § 79 odst. 2 a 3 pak jasně určuje, že v případě, kdy dojde ke zkrácení stanovené týdenní pracovní doby podle § 79
 4. navrhovateli, bylo-li řízení zahájené na jeho návrh zastaveno podle § 76 odst. 1 písm. a), b), c) nebo j). Proto by dopravci v popsaném případě neměla být uložena povinnost k úhradě nákladů podle § 79 odst. 5 správního řádu. Poněkud odlišná je situace ve druhém případě. Cizinec porušil povinnost pobývat n

odst. 1 pÍsm. f) trestnÍho ŘÁdu 172 vzor Č. 84 - usnesenÍ o zastavenÍ trestnÍho stÍhÁnÍ podle § 172 odst. 2 pÍsm. a) trestnÍho ŘÁdu 174 vzor Č. 85 - usnesenÍ o zastavenÍ trestnÍho stÍhÁnÍ podle § 172 odst. 2 pÍsm. b) trestnÍho ŘÁdu 175 vzor Č. 86 - usnesenÍ o zastavenÍ trestnÍho stÍhÁnÍ podle § 172 odst. 2 pÍsm Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 79 odst. 4 písm. b) a c) v návaznosti na § 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zamítá žádos Územní souhlas postačí pro stavby uvedené v § 96 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, tj. v případě stavebního záměrů uvedeného v § 103 odst. 1 písm. e) bod 1 stavebního zákona (stavba o zastavěné ploše do 25 m2 a do 5 m výšky) nebo v souladu s ustanovením § 96 odst. 2 písm. b) stavebního zákona

§ 125c - Přestupky : Zákon o provozu na pozemních

 1. 7/2005 - Aplikace správního řádu při vydávání osvědčení podle § 2 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České republiky a Slovenské republiky (pdf, 35 kB
 2. 3. v § 5 odst. 1 písm. b) bodech 2 až 10, 4. v § 5 odst. 1 písm. e), pokud jsou předmětem daně z příjmů podle zákona o daních z příjmů a nejsou zdaněny zvláštní sazbou daně podle zákona o daních z příjmů, 5. v § 5 odst. 1 písm. e), pokud se neprokazují způsobem uvedeným v č. 4, jedná-li se o příjmy obdobné.
 3. Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. d) a k provedení § 8 odst. 3 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., (dále jen zákon): ČÁST PRVNÍ. OCHRANA DŘEVIN A POVOLOVÁNÍ JEJICH KÁCENÍ § 1. Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se.

70) § 37 odst. 2 správního řádu.. 31. V § 2f odst. 3 písm. b) se slova bydliště na území České republiky nahrazují slovy bydliště mimo území České republiky a adresu místa pobytu v České republice, slova popisné a s žádost se ve smyslu § 15 odst. 1 ve spojení s § 9 odst. 1 a § 11 odst. 2 písm. a) zákona E. 106/1999 Sb., o svobodném pYístupu k informacím, ve znëní pozdgslch piedpisû, zëásti odmítá, a to v casti týkající se poskytnutí dokladû a informací, které tvoYily podklady pro posouzení kvalifikac gg) ZVZ zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, hh) Způsobilými náklady takové náklady nebo výdaje ve výzkumu, vývoji a inovacích, které mohou být příjemcem vynaloženy na činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích, nebo v souvislosti s nimi ve smyslu § 2 odst. 2 písm. l) ZPVV. Část B 21. V § 14 odst. 2 písm. b) bodech 2 a 3 a v § 14 odst. 2 písm. d) bodech 1 a 2 se slova k 31. červenci příslušného kalendářního roku byla nahrazují slovy byla jednou v kontrolním období a slova k tomuto datu se zrušují. 22. V § 14 odst. 2 se na konci písmene b) doplňuje bod 4, který zní profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ odst. 1 (viz bod 6.1.2. této ZD), technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ (viz bod 6.1.3. této ZD). 6.1.1. Základní způsobilost Způsobilým je dodavatel, který: a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocn

b) aľ d) a staveb vymezených v § 16 odst. 2 písm. d) SZ lze vydat společné povolení. Přísluąným k vydání společného povolení je stavební úřad přísluąný k povolení stavby podle § 13 odst. 1 SZ, § 15 odst. 1 písm. b) aľ d) SZ nebo § 16 odst. 2 písm. d) SZ V § 31 odst. 2 se slova písm. a) nahrazují slovy písm. b), číslovka 50 se nahrazuje číslovkou 200, za slova odstavce 1 se vkládá slovo věcně a za slovy předseda jiného správního úřadu se doplňují slova nebo osoba, která je statutárním orgánem nebo má postavení statutárního orgánu zadavatele Finanční opravy za nedodržení postupu, stanoveného v ZVZ a v MPZ. VYDÁNÍ 1. 8. PLATNOST OD . 3. 4. 201. 7. Finanční opravy za nedodržení postupu, stanoveného v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ písm. a), b), f) a h) ZVZ vedoucího účastníka Wilson, s.r.o. Není doloženo ČP o splnění ZKP dle § 53 odst. 1 písm. a) až l) ZVZ ani jednotlivé doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm.

z § 30a odst. 1 písm. b) a c) zákona o veiejných výzkumných institucích. Ministerstvo posoudilo piedloženou žádost, která obsahovala zákonem stanovené údaje, neshledalo dúvody pro její zamítnutí, a proto ve smyslu § 30b odst. 2 citovaného zákona schválilo žadatele pro pFijímán a) záměry uvedené v § 79 odst. 2, b) záměry uvedené v § 80 odst. 3, c) záměry uvedené v § 103 odst. 1 písm. c) až e), které nezasahují do nezastavěného území, d) dělení a scelování pozemků v nezastavěném území, nejedná-li se o pozemkové úpravy33), e) studny individuálního zásobování vodou zpeněženízajištění)z tohoto majetku postup podle §412 odst. 1 písm. b/ IZ, tj. zbylývýtěžekbude použitk mimořádnýmsplátkám nezajištěnýmvěřitelůmnad rámecsplátkovéhokalendáře. Usnesení NS ze dne 19.12.2018, sen.zn. 29 NSČR79/2018 •§408 odst. 3 IZ, §409 odst. 3 IZ.§412 odst. 1 písm. b) I Eást veFejné zakázky podle El. 6.2.2 písm. b) zadávací dokumentace k veFejné zakázce, pak odpovéd' zní: Ano, toto je dostate¿ný rozsah oprávnéní k prokázání profesního kvalifika¿ního predpokladu podle ustanovení § 54 písm. b) ZVZ. Ostatné, v El. 6.2.2 písm.

X. V § 33a odst. 1 a odst. 3 písm. b) se slova § 32a odst. 6 a zrušují. X. V § 34g odst. 4 písm. b) se za slovo náklady vkládají slova nebo který je oceněn podle právních předpisů upravujících účetnictví pořizovací cenou nebo vlastními náklady. X. V § 34g odst. 5 písm. § 103 odst. 1 písm. e) bod 2. 16 m2 ˂ zemědělský objekt ˃ 60 m2 jako vedlejší stavba stavby hlavní na jiné parcele ANO NE zemědělský objekt do 60 m2 jako hlavní stavba ANO č.ev. § 79 odst. 2 písm. n) 16 m2 ˂ skleník ˃ 40 m2 jako vedlejší stavba ANO, pokud je na samostatné parcele NE skleník do 40 m2 jako hlavní stavba. 3 z a c o ž s e j í u k l á d á podle ustanovení § 164 odst. 4 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu pokuta ve výši 2 000 000 Kč (slovy dva miliony korun českých). Pokuta je splatná do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu pro hlavní město Prahu vedený u České národní banky, č. 2700-67724011/0710, konstantní symbo 394 odst. 2, § 410 odst. 2, § 431; nová přechodná ustanovení 73/2011 Sb. (k 1.4.2011) mění § 102 odst. 1 písm. c), § 139 odst. 1 písm. c), § 169 odst. 1 písm. c), § 266 odst. 1 písm. n) 139/2011 Sb. (k 27.5.2011) mění, celkem 32 novelizačních bodů 188/2011 Sb. (k 15.7.2011) mění § 254, § 345 odst. 1 458/2011 Sb. (k 1.1.

ISBN 978-92-79-52228-4 doi: 10.2778/7178 KP-01-15-771-CS-N Datum: 26. 10. 2015 Vysvětlivky k 2.4.3.2 Vztahuje se ustanovení l. 31a odst. 2 písm. b) rovněž na služby poskytované na dálku?..30 2.4.3.3 Spadá do oblasti působnosti l. 31a odst. 2 písm.. Odst. 2 písm. f) odst. 2 - Bezúplatně nabyté zboží dovážené ve prospěch zdravotně postižených osob pro účely vzdělávání, zaměstnávání a sociální rozvoj Nařízení Kapitola XVII. B. Ve prospěch zdravotně postižených osob Odst. 2 písm. f) odst. 3 - Zboží dovážené ve prospěch obětí katastro Stránka 2 z 5 pro podání nabídek žádnou nabídku, proto bylo uvedené zadávací řízení zrušeno podle § 84 odst. 1 písm. a) ZVZ a zadavatel zahájil předmětné jednací řízení bez uveřejnění. 4. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny Zadavatel obdržel nabídky od následujících uchazečů: Poř. Jestliže insolvenční soud nezrušil oddlužení podle § 418 odst. 1 písm. b/ insolvenčního zákona (ve znění účinném do 31. května 2019) jen proto, že dlužník se zavázal zajistit dar od konkrétního dárce, je skutečnost, že dárce si poskytnutí daru rozmyslel, jelikož nesouhlasil s průběhem insolvenčního řízení a se způsobem přezkoumání jedné z. Dodavatel je povinen prokázat základní způsobilost v rozsahu § 74 odst. 1 písm. a) až e). Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že pravidla § 74 odst. 2 písm. a) až c) ZZVZ a § 74 odst. 3 písm. a) a b) ZZVZ se použijí obdobně

Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední

2.2 podle § 104 odst. 2 písm. a) zákona identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, 2.3 podle § 104 odst. 2 písm. b) zákona doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle bodu 2. 2.3. Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ: Seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení ze dne 9. 4. 2019 podepsaný včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nej významnějších z těchto prací, kterým V ní obžalovaný namítal, že dne 21. července 2015 měl o jeho žádosti o propuštění z vazby rozhodovat senát, nikoliv samosoudce, neboť v té době již bylo zřejmé, že se věc bude nadále posuzovat jako trestný čin podle § 283 odst. 1 a odst. 2 písm. b) trestního zákoníku (a nikoliv podle § 286 odst. 1 trestního. Přesvědčení povinného subjektu o tom, že požadovaná informace nespadá pod režim zákona o svobodném přístupu k informacím, jej nezbavuje povinnosti vydat rozhodnutí o odmítnutí žádost 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona predložením seznamu Elenú realizaöního týmu ve formë öestného prohlášení v prehledné tabulce, z nëjž je zyejrné postavení jednotlivých ëlenú v rámci týmu, rozsah jejich púsobnosti a zodpovédnosti (vècn

Zákon o zaměstnanosti Zákon č

227/2009 Sb. (k 1.7.2010) mění § 125 odst. 3 písm. b), § 154 odst. 1 písm. a) a § 183a 378/2009 Sb. (k 30.10.2009) mění § 185; nové přechodné ustanovení 427/2010 Sb. (k 1.1.2011) vkládá v § 183b odst. 3 nové písm. d) 73/2011 Sb. (k 1.4.2011) mění § 55 odst. 2 331/2011 Sb. (k 14.11.2011) mění v § 185 odst. 9 a odst. 26. Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zák... Studium k výkonu specializovaných činností - preve... Studium pro ředitele škol a školských zařízení pod... KS-SPR. KS-SPR1. KS-SPR2. Studium k výkonu specializovaných činností - koord... Studium pro školní metodiky prevence. Studium pro ředitele škol a školských. 2. výpis z evidence Rejstříku trestů [§ 53, odst. 1 písm. a) a b) ZVZ] 3. potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení [§ 54, odst. 1 písm. f) ZVZ] 4. potvrzení příslušného orgánu či instituce [§ 53, odst. 1 písm. h) ZVZ] 5. čestné prohlášení [§ 53, odst. 1 písm. II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předmět

Výklady a stanoviska - MPSV Portá

b) bodu 6 nebo odst. 2 písm. b) bodu 1 pro nesplnění podmínek uvedených v § 12 odst. 7 písm. a) nebo b), § 15 odst. 6 písm. a) nebo odst. 7 písm. a) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti to-hoto nařízení, se ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení postupuje podle § 30 odst. rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 odst. 9 písm. b) bod 2 a k provedení § 9 a § 12 zákona vydává opatřením obecné povahy všeobecné oprávnění č. VO-R/10/12.2019-9 434,79 MHz 10 mW e.r.p. 10 % 3, 9 300 2208) f

75 - Kurzy.cz Kurzy.c

2 investičních služeb s poradenským prvkem zda také odpovídá finančnímu zázemí a investičním cílům zákazníka, t e d y p o r u š i l a ad (i) ustanovení § 15i odst. 1 a 2 a ustanovení § 15h odst.1 písm.a), b) a odst. 2

 • Nice letenky.
 • Objetí obejmutí.
 • Las vegas mapa.
 • Gordon ramsay recipes.
 • Autocad prodloužení úsečky.
 • Oracle brno adresa.
 • Olympus zrcadlovka.
 • Insolvenční kalkulačka 2018.
 • Spermiogram brno.
 • Ps4 nebere cd.
 • Kallax 2x2.
 • Olympijsky park pardubice 2019.
 • Mackenzie foy imdb.
 • Pán prstenů český dabing.
 • Oprava mrtvých pixelů.
 • Tiskárna tiskne rozmazaně.
 • Hofkirche innsbruck.
 • Noční vidění gen 3.
 • Voskovky na opravu laku.
 • Ace ventura junior.
 • Bazální metabolismus hubnutí.
 • Sádrový tmel v tubě.
 • Celulitida na stehnech jak se ji zbavit.
 • Partners finanční poradce recenze.
 • Svatební kniha na fotky z polaroidu.
 • Virago 535 2003.
 • Interní ambulance třinec.
 • Podzimní hnojení zahrady.
 • Slim jim monkey business.
 • Uhlí a voda.
 • Cena za pojištění os věcí a karet varianta plus.
 • Steatoza jater u deti.
 • Sada klíčů 6 32.
 • Convert jpg to jpg.
 • Sartany zástupci.
 • Dětské kadeřnictví ostrava.
 • Hasoft podstřešní páska profi.
 • Cim mazat vylouple nestovice.
 • Tron legacy csfd.
 • Frýdecko místecký deník kontakt.
 • Alpalouka webkamera.